Положення про філію

 


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Торківська філія І-ІІ ступенів Шпиківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної  ради  Вінницької області не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення. Філія виконує функції базової середньої школи.

    Скорочена назва – Торківська філія І-ІІ ступенів Шпиківського ОНЗЗСО І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної  ради  Вінницької області

 

 1.2. Адреса філії: 23613, Вінницька область,  Тульчинський район, с. Торків,         вул. Воїнів-визволителів, 1а.

1.3. Засновником (власником) філії є Шпиківська селищна  об’єднана територіальна громада в особі Шпиківської селищної  ради.

1.4. Головною метою філії є:

            -  забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової  освіти;

-                створення єдиного освітнього простору;

-                забезпечення рівного доступу осіб, які проживають на території обслуговування школи до якісної освіти;

  

1.5.  Головними завданнями філії є:

       

-                виховання громадянина України;

-                виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,   поваги  до  народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-                формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-                виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-                розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-                реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-                виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-                створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-                оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

 

1.7. Навчальний заклад (філія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішенням засновника, Статутом Шпиківського опорного навчального закладу загальної середньої освіти , іншими законодавчими   та нормативно-правовими актами, Указами Президента, Постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, наказами МОН, власним Положенням.

1.8. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                безпечні умови освітньої діяльності;

-                дотримання державних стандартів освіти;

-                дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-                дотримання фінансової дисципліни;

-                випускники навчального закладу одержують документи про освіту встановленого зразка.           

1.9. У навчальному закладі (філії) визначена українська мова як мова навчання, запроваджено вивчення іноземних мов.

1.10. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації здійснюється  центром первинної медико-санітарної допомоги Шпиківської селищної  ради. Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  2.1. Філія працює відповідно до перспективного, річного  планів опорного навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес в філії, є робочий навчальний план .

2.3. Робочий навчальний план філії розробляються адміністрацією опорного закладу спільно з завідувачем філії на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених згідно чинного законодавства, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб при здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня. 

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що затверджені Міністерством освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державного стандарту, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчихактів та Статуту опорного закладу з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації освітнього процесу в опорному закладі. Дистанційне, індивідуальне, інклюзивне навчання забезпечується у філії у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та відповідно до Статуту опорного закладу.

 

2.5. Філія здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.6. Зарахування (переведення) учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного навчального закладу за поданням завідувача філією.

2.7. У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки  України зразка та заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються опорним навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10.  Тривалість уроків у фІлії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - девʼятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового комітету філії і затверджується його директором.

2.12. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

2.13. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. За результатами навчання учням видається документ встановленого зразка.

2.16. Порядок переведення учнів до наступного класу визначається  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України.  

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів вимогам Державного стандарту  здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається  нормативно-правовими актами Міністерства освіти та  науки України.

  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу є:

-  здобувачі освіти;

-  педагогічні працівники;

-  інші спеціалісти;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь в освітній роботі.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та статутом опорного навчального закладу.

3.3. Здобувачі  освіти мають право:

-  на вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором, позашкільних та позакласних занять;

-  на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, фестивалях тощо;

-  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Здобувачі освіти зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку;

-  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників філії здійснюється директором опорного закладу за поданням завідувача філії. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

-   участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-   виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування опорного навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

-  на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

         - виконувати статут опорного навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту) та цього положення;

- виконувати накази і розпорядження керівника опорного навчального закладу, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради опорного навчального закладу .

3.10. Атестація педагогічних працівників проводиться у опорному навчальному закладі  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників філії визначається на підставі законодавства завідувачем філії за погодженням з директором опорного закладу і затверджується відділом освіти Шпиківської селищної ради.

3.12. Технічні працівники приймаються на роботу і звільняються директором опорного навчального закладу за поданням завідувача філії згідно з чинним законодавством.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування опорного навчального закладу;

-  звертатися до органів управління освітою, керівника опорного навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази філії;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування опорного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової  загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.15. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до піклувальної ради школи, органів громадського самоврядування опорного навчального закладу;

-   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню філії;

-  проводити консультації для педагогічних працівників;

-  брати участь в організації освітнього процесу.

3.16. Представники громадськості зобов’язані:

-  дотримуватися статуту опорного навчального закладу та цього положення;

         - виконувати накази та розпорядження керівника опорного навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

-  захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

4.1.  Управління філією здійснюється її засновником (власником).

4.2. Загальне керівництво філією здійснює директор опорного навчального закладу.  Керівництво  філією в складі опорного закладу здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

 Завідувачем філії може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в школі не менше 3-х років.

4.3.      Завідувач філії призначається на посаду і звільняється директором

опорного закладу у відповідності з чинним законодавством України та за погодженням  засновника, відділу освіти .

4.4.     Повноваження та обов’язки завідувача філії:

¾     організовує, здійснює та контролює освітній процес у філії відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором опорного закладу;

¾     складає посадові інструкції працівників філії, які затверджує директор опорного закладу;

¾     представляє інтереси філії у структурі опорного закладу, за рішенням директора опорного закладу здійснює інші представницькі функції;

¾     порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо призначення на посаду та звільнення заступника завідувача та педагогічних працівників філії;

¾     створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;

¾     з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

¾     порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

¾     забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

¾     контролює виконання навчальних планів та програм;

¾     здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

¾     здійснює інші повноваження, визначені законодавством України;

 

4.5.     Штатна чисельність працівників філії визначається штатним розписом опорного закладу, який розробляється та затверджується в установленому законодавством порядку.

4.6.     Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

Державно-громадське управління філією здійснює рада опорного закладу.

4.7. У філії створюються та функціонують класні та загальношкільні учнівські та батьківські органи самоврядування.

 

4.8. Класні учнівські збори – колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчального закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку.

4.9. Класні учнівські збори:

-   обирають органи учнівського самоврядування;

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності та дозвілля учнівського колективу.

4.10. Батьківські збори класу – колективний орган батьківського самоврядування.

4.11. Батьківські збори класу:

-  обирають органи батьківського самоврядування;

-  обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування опорного навчального закладу;

-  залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

-  вносять на розгляд ради опорного навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі;

-  запрошують учителів, адміністрацію навчального закладу для обговорення стану та перспектив роботи класу, що турбують батьків.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база філії у складі до матеріально-технічної бази опорного навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного навчального закладу.

5.2. Опорний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за дотримання вимог та норм з охорони землі, інших природних ресурсів філії.

5.3. Для забезпечення освітнього процесу база філії складається із класних кімнат, навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали,  бібліотеки,   їдальні.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування філії  здійснюється засновником або уповноваженим органом відповідно до законодавства.

6.2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється на основі кошторису опорного навчального закладу, який укладається за погодженням з завідувачем філії, відповідно до потреб філії у фінансуванні освітньої діяльності, утримання наявної матеріально-технічної  бази   та її модернізації.

6.3. Порядок діловодства в філії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

7.1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється відповідно до чинного законодавства з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ФІЛІЇ

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає засновник.

8.2. При реорганізації чи ліквідації філії учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

8.3. При реорганізації чи ліквідації філії працівникам, які звільняються або переводяться на іншу роботу, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

____________________________________